شرکت چالاک کالا رسان

ارائه سرویس های حمل و نقل درون شهری

ارائه خدمات ویژه به وانت بارهای شهری

- تهیه پلاک عمومی وانت بارهای شهری. - ثبت بارانه و صدور تائیده مجوز طرح ترافیک وانت بارهای شهری. - صدور کارت ورود به محدوده بازار تهران جهت وانت بارهای شهری.